Gebruikersvoorwaarden Posterbabe.nl

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.posterbabe.nl (hierna: de “Website”). Deze Website is een website van Posterbabe Media, Haverlaan 14, 3893HM Zeewolde. Door gebruik te maken van de Website word je geacht deze gebruikersvoorwaarden te hebben geaccepteerd. PosterBabe Media adviseert je derhalve om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt.

2 Toepasselijkheid
2.1 De Website bestaat uit:
(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het “Publieke Gedeelte”) dat
toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de “Bezoekers”);

2.2 Deze gebruikersvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan en gebruik van de Website;
(ii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de
“Inhoud”);
(iii) alle overige betrekkingen tussen PosterBabe en de Bezoeker.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door PosterBabe zijn aanvaard.

3 Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud
3.1 PosterBabe behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

3.2 Voor Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers gelden de gewijzigde Voorwaarden met onmiddellijke ingang. Voor Abonnees blijven de oorspronkelijke Voorwaarden van kracht tot het moment dat zij hun Abonnement hernieuwen.

3.3 PosterBabe is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. PosterBabe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De genoemde maatregelen laten de uitstaande betalingsverplichtingen van een Abonnee onverlet. Vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

4 Aansprakelijkheid
4.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

4.2 De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor:
(i) gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging; en
(ii) Bezoekers jonger dan de minimum leeftijdsgrens.
Het Publieke Gedeelte en het Insiders-gedeelte van de Website zijn toegankelijk voor Bezoekers van 16 jaar en ouder. Het Members-gedeelte is toegankelijk voor Bezoekers van 18 jaar en ouder.

Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt voor deze doeleinden of niet aan de minimum leeftijdsgrens voldoet, doet hij dit op eigen risico. PosterBabe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

4.3 PosterBabe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van PosterBabe of haar bedrijfsleiding.

4.6 De Website bevat banners en links naar externe internetpagina’s. PosterBabe is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. Het privacy- en cookiebeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

4.7 PosterBabe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

5 Gebruiksvoorschriften Website
5.1 PosterBabe adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
(i) persoonlijke informatie, waaronder e-mailadres, woonadres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers niet aan andere Bezoekers bekend te maken;
(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van PosterBabe of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
– het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
– het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van PosterBabe of andere Bezoekers;
– het wissen van bestanden op computers of systemen van PosterBabe of andere Bezoekers;
(ii) zich over andere personen grievend of beledigend op de Website uit te laten;
(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;
(iv) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(v) de Website zonder schriftelijke toestemming van Playboy te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;
(vi) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;
(vii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvuldigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
(viii) de Website te gebruiken voor het frauduleus omgaan met of misbruik maken van bankgegevens;
(ix) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

5.3 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met dit artikel 5, kan de Bezoeker dit bij een geplaatst bericht aangeven middels PosterBabe hiervan per e-mail op de hoogte stellen via info@posterbabe.nl.

5.4 Als er naar het oordeel van PosterBabe indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft PosterBabe het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

5.5 Als een Bezoeker naar het oordeel van PosterBabe in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die PosterBabe kan nemen omvatten:
(i) het aanpassen of verwijderen van door de Bezoeker op de Website geplaatste Inhoud;
(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
(iii) het beëindigen van een Registratie;
(iv) het beëindigen van een Abonnement; en
(v) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die PosterBabe maakt.

5.6 PosterBabe is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien PosterBabe gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

6 Eigendomsrechten
6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de Inhoud bij PosterBabe en haar licentiegevers.

6.2 Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen.

6.3 Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de Website opnemen.

6.4 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PosterBabe.

7 SLOTBEPALINGEN
7.1 PosterBabe is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) Website.

7.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almere.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 29 Maart 2017.